Thursday, Nov. 23, 2017

TARİHÇE

Tarihçe

Mühendis ve Mimar Örgütlenmeleri Avrupa’da ve ABD’de 19. yüzyıl ortalarında başlamış, ülkemizde ise 1908 yılında 2. Meşrutiyet’le birlikte İstanbul’da Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Kurulmuştur. (Mimar Kamalattın Bey öncülüğünde) Bu cemiyet 1912-1919 tarihleri arasında faaliyetini durdurmuştur. Kısa bir süre sonra tekrar faaliyete geçmiş, 1922 yılına kadar varlığını sürdürmüştür.

1912 yılında Association des Architectes et Ingeniuers en Turquie? (Türkiye’deki Mimar ve Mühendisler Derneği) Fransızca adli bir örgüt daha kurulmuştur.

Ayrıca 1919 yılında Mühendis Birlik Yurdu, 1923 yılında Türk Mühendisleri Ocağı 1925 yılında Türk Mimar ve Mühendis Cemiyeti Kurulmuştur.

Cumhuriyetin ilanından sonra 17 Mayıs 1926 yılında Ankara’da Türk Mühendisler Birliği ve Türk Yüksek Mühendisler Birliği Kurulmuştur.

1927 yılında 1035 sayılı Mühendislik ve Mimarlık kanunu çıkarılmış ve 1936 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 1936 yılında çıkarılan 3077 sayılı yasayla 1035 sayılı kanun değiştirilmiş ve daha sonrada 17.6.1938 yılında çıkarılan ve halen yürürlükte olan 3458 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır.

TMMOB Yasası için ilk kanun teklifi 1951 yılında Himmet Ölçmen tarafından Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adıyla, ikinci kanun teklifi ise 1952 yılında Süleyman Kuranel tarafından Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları adı ile verilmiştir. Bu teklifler daha sonra birlestirilerek 27.1.1954 tarihinde 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yasasi çikarilmistir. Bu yasanın geçici 2. ve 3. maddelerine göre o tarihte faaliyette bulunan birlikler üç ay içinde kendi genel kurullarını yapmışlar ve TMMOB’nin ilk genel kurulu 18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında yapılarak kendi organlarını oluşturmuş ve içinde İnşaat Mühendisleri Odası’nın da bulunduğu, 10 Odanın kurulmasına karar verilmiştir.

İlke ve Amaçlarımız

İnşaat Mühendisleri Odası’nın amaçları, kamunun ve ülkenin yararları, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının şeref ve onur, yetki ve çıkarlarını korumak bakımından gerekli görülen tüm çalışmalarda bulunmaktır.

Bu çerçeve içinde;

– İnşaat Mühendisliği alanındaki gelişmeleri ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yaygınlaştırmaya çalışmak, gerekirse ülke dışındaki ilgili meslek örgütleriyle iliksi kurmak, üyelerinin okul sonrası eğitimine önem vermek, teorik ve pratik olarak bilgi birikimlerini artırma çabasına girmek.

– İnşaat Mühendisliği öğreniminin ülkenin gereksinimine göre geliştirilmesini ve örgütlenmesini gerçekleştirmek için ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla ilişki kurmak, gerekirse ortak çalışma yapmak.

– İnşaat Mühendisliği ile ilgili yasa, kararname, şartname ve yönetmeliklerin hazırlanma sürecinde etkin katilim ve bu doğrultuda ilgili kamu ve akademik kurumlarla işbirliği içinde bulunmak.

– Ülke koşullarına uygun teknoloji ve ham madde kullanarak inşaat malzemesi üretiminin sağlanması doğrultusunda çaba sarf etmek, ülkemizde üretilen yapı malzemelerinin standartlarının yapılması konusunda katkıda bulunmak, üretilen yapı malzemelerinin ilgili standartlara uygunluğunu denetlemek amacı ile kalite kontrolü uygulamasını yapmak, gerekirse bu konuda ilgili kamu kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışma yapmak.

– Halkın barınma sorununu kamu eliyle çözümü doğrultusunda, bölgelerin sosyoekonomik yapısına uygun, yapı tiplerinin geliştirilmesi ve üretimlerini sağlanması için kamu kuruluşlarına öneri götürmek, gerekirse ortak çalışma yapmak.

– İnşaat Mühendisliği ile ilgili projelerin, şartname, yönetmelik ve standartlar açısından uygunluğunu denetlemek ve proje yapım sürecinde meslektaşlar arasında haksiz rekabeti önlemek, emeğin en iyi bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulamasını denetlemek.

– Yapı üretiminin projelere uygunluğunu denetlemek, üretimin is güvenliği ve isçi sağlığı kurallarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli girimlerde bulunmak.

– İmar ve ihale yasalarının ülke ve kamu çıkarları doğrultusunda günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi için kamu kuruluşlarına öneri götürmek.

– İnşaat Mühendisliği konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak, kamu ve meslektaşların ilgisine sunmak.

– İnşaat Mühendisliği ile ilgili teknik kitapların, şartname, yönetmelik ve standartların yayın ve satış yoluyla üyelere aktarılmasını sağlamak, Oda çalışmalarını periyodik yayınlarla üyelere ve kamuya duyurmak.

– Serbest proje bürolarının ilgili yasal çerçevelere uygun çalışmasını sağlamak.

– İnşaat Mühendislerinin mesleki çalışmaları ve yetkilerini kullanmaları sürecinde karsılaşacakları her türlü yasa ve yönetmelik dişi haksizlik, şeref ve onur dişi davranışlara karsı bütün girişimleri yapmak ve üyeler arasındaki mesleki dayanışmayı güçlendirmek.

– İnşaat Mühendislerinin mesleklerini uygulaması sırasında Oda yasası, yönetmeliklerine uygun davranmalarını sağlamak, aksi davranışlarda bulunanları yönetmelikler çerçevesinde uyarmak ve gerekirse cezalandırmak.

– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bağlı odaları ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak.

– Üye kitlesinin emeğinin değerlendirilmesi ve yasam standardının yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

– İnşaat mühendislerinin istihdam olanaklarının artırılması doğrultusunda mesleki birikimin etkin ve yaygın olarak talep edilmesinin sağlanması amacıyla kamu kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişki kurmak.

– İnşaat mühendisliği arz-talep dengesini rasyonel bir baza oturtulması doğrultusunda eğitim kurumlarının niceliksel programlanmasının yapılması doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunmak.

– Bütün bu amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde oda ve üye iliksilerinin sağlıklı bir seklide yürütülmesi amacı ile yurt düzeyinde Şube ve Temsilcilikler kurmak, mesleki denetim görevlileri atamak.

– İnşaat ihalelerinde sözlemse ve şartname yazılı teknik kadroların tam olarak kurulmasını sağlamak, yetki ve sorumluluklarını belirleyen çalışmaları yapmak.

– İnşaat Mühendisliği ile ilgili yardımcı teknik eleman kadrosunun yetiştirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.